Згідно Закону України 3651-д орган місцевого самоврядування «Баландинська громада» (код ЄДРПОУ: 34176425) був реорганізований і увійшов до складу Кам’янської громади

Для можливості відновлення сайту дзвоніть за телефонами: (0432) 55-43-70 - Метастудія (Вінниця)
Starostat.org.ua - розробка веб-сайтів для старостинських округів ОТГ України
A A A K K K
для людей із порушенням зору
Баландинська територіальна громада
припинила діяльність, увійшла до складу Кам’янської громади

Регламент Баландинської сільської ради об’єднаної територіальної громади

РЕГЛАМЕНТ

 Баландинської сільської ради об’єднаної територіальної громади

      Регламент сільської ради – це документ, який регулює діяльність ради, порядок скликання і проведення її пленарних засідань, засідань постійних та тимчасових контрольних комісій, процедуру функціювання органів ради, депутатів, посадових осіб, а також здійснення функції, які виходять з її повноважень, встановлених Конституцією України та чинним законодавством.

     Регламент сільської ради є обов’язковим для виконання радою та її органами, а також в межах повноважень ради для підприємств, організацій і установ, розташованих на території ради.

        Регламент, а також зміни і доповнення до нього приймаються радою більшістю голосів від загальної кількості депутатів ради і набуває чинності з моменту їх прийняття та підпису сільським головою рішення про затвердження  Регламенту.

       Зміни та доповнення можуть бути внесені до Регламенту за ініціативою сільського голови, постійних комісій, депутатських груп, депутатів.

        Будь-яка зміна Регламенту стає постійною нормою і вноситься до основного тексту. Викладання змін та доповнень до Регламенту у формі окремого рішення без викладення тексту Регламенту в новій редакції не допускається.

Стаття 1. Правова основа діяльності Баландинської ОТГ

1. Баландинська сільська рада є представницьким органом місцевого самоврядування, який представляє інтереси об’єднаної територіальної громади у межах повноважень, визначених Конституцією України, Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про статус депутатів місцевих рад” та іншими законодавчими актами.

       До складу сільської ради входять рівні за своїми правами депутати сільської ради. Загальний склад сільської ради VII скликання визначається Законом України «Про місцеві вибори» та складає 14 депутатів.

Сільська рада є юридичною особою, має гербову печатку, рахунки в банківських установах.

2. Діяльність сільської ради, її органів, посадових осіб ґрунтується на засадах гласності, законності, широкого залучення громадян до управління громадськими справами та реалізації волі виборців через своїх депутатів, відповідальності і підзвітності перед радою, обраних або призначених посадових осіб.

Стаття 2. Сесія ради

1. Рада проводить свою роботу сесійно.

2. Сесія – форма роботи ради як представницького органу, яка складається з пленарних засідань ради, а також засідань постійних комісій ради, що відбуваються тільки під час сесії.

3. Сесії ради лічити від останньої по порядку, сьомого скликання.

4. Комісія ради або її робоча група може проводити своє засідання одночасно з пленарними засіданнями ради у тому разі, коли проект рішення визнано невідкладним, чи за дорученням ради, якщо в цей час пленарне засідання не пов'язане з прийняттям рішень, проведенням виборів, призначенням або затвердженням посадових осіб.

 Стаття 3. Депутати ради

1. Законодавчою базою діяльності депутатів сільської ради є Конституція України, Закони України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про статус депутатів місцевих рад», інші нормативно-правові акти, що регулюють їх діяльність.

2. Повноваження депутата сільської ради починаються з моменту офіційного оголошення сільської територіальною виборчою комісією на сесії ради інформації про результати виборів та визнання повноважень депутатів, сільського голови і закінчуються в день проведення першої сесії ради нового скликання. Повноваження депутата можуть бути припинені достроково у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством.

3. Депутатам сільської ради видаються посвідчення депутата.

4. Депутати сільської ради виконують свої повноваження на громадських засадах.

5. Участь у засіданнях ради та її органів, виконання доручень ради є підставою до звільнення депутата від виконання виробничих або службових обов’язків з відшкодуванням йому середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов’язаних з депутатською діяльністю, за рахунок сільського бюджету.

       Депутат сільської ради зобов’язаний брати участь у роботі сесій ради, засіданнях постійної та інших комісій, до складу яких його обрано.

6. У разі неможливості взяти участь у роботі сесії депутат зобов’язаний письмово чи усно із зазначенням причин повідомити про це сільського голову або секретаря, а при неможливості взяти участь у засіданні постійної чи іншої комісії – голову комісії у тому ж порядку.

7. У разі пропуску депутатом протягом року більше половини пленарних засідань ради або засідань постійної комісії, невиконання ним без поважних причин доручень ради, сільська рада може звернутися до виборців з пропозицією про відкликання такого депутата у встановленому законом порядку. Депутат сільської ради має право ухвального голосу з усіх питань, які розглядаються на сесіях ради, засіданнях постійних та інших комісій ради, до складу яких його обрано.

9. Депутат сільської ради має право відповідно до чинного законодавства вносити в усній чи письмовій формі пропозиції, зауваження та доповнення щодо питань, що обговорюються на сесії, ставити запитання, давати довідки, вносити проекти рішень і доповнення до них, а також користується іншими правами відповідно до чинного законодавства та цього Регламенту.

10. Депутат має право відповідно до чинного законодавства звернутися із запитом, запитанням чи зверненням до керівників ради, керівників органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих або зареєстрованих на території села та інших адміністративно-територіальних одиниць в разі якщо їх діяльність має вплив на громаду, від якої його було обрано з питань, віднесених до відання ради.

11. Депутат сільської ради є повноважним і рівноправним членом сільської ради – представницького органу місцевого самоврядування.

12. Депутат сільської ради, як представник інтересів територіальної громади, виборців свого виборчого округу, зобов’язаний виражати і захищати інтереси селища та виборців свого виборчого округу, виконувати їх доручення в межах своїх повноважень. З цією метою визначає і оприлюднює дні, години та місце прийому виборців, інших громадян, вести регулярний, не рідше одного разу на місяць, прийом виборців, розглядати пропозиції, звернення, заяви і скарги членів територіальної громади, вживати заходів, щодо забезпечення їх оперативного вирішення.

13. У виборчому окрузі депутат сільської ради підтримує зв’язок з виборцями, трудовими колективами та громадськими організаціями.

14. Не рідше одного разу на півріччя інформує виборців про роботу сільської ради та її органів про виконання місцевих програм, сільської бюджету, рішень сільської ради і доручень виборців.

15. Депутат зобов’язаний постійно працювати по підвищенню свого фахового та інтелектуального рівня.

16. Бере участь в організації виконання рішень ради, доручень виборців, у масових заходах, що проводяться радою.

17. Орієнтовані строки проведення звітів депутатів перед виборцями визначає рада, але не рідше одного разу на рік. Депутат сільської ради повідомляє виборців про час і місце проведення звіту не пізніше як за сім днів, та про результати звіту депутат інформує раду.

18. Звіти і зустрічі депутатів сільської ради висвітлюється засобом масової інформації.

 Стаття 4. Сільський голова

1. Сільський голова обирається населенням сіл на основі загального рівного прямого виборчого права шляхом таємного голосування.

2. Повноваження, права та обов’язки сільського голови визначаються Законами України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ”Про статус депутатів місцевих рад”, іншими законами та цим Регламентом.

3. Сільський голова очолює виконавчий комітет сільської ради, головує на сесіях, засіданнях виконкому.

4. Веде особистий прийом громадян за окремим графіком.

5. Не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою на відкритій зустрічі з громадянами.

6. Щорічні звіти сільського голови публікуються в засобах масової інформації.

 Стаття 5. Секретар сільської ради

1. Секретар  сільської ради працює в раді на постійній основі. Секретар ради обирається радою з числа її депутатів на строк повноважень ради за пропозицією відповідного сільського голови.

2. У випадку передбаченому частиною 1 статті 42 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні, здійснює повноваження сільського голови.

3. Секретар сільської ради входить до складу виконавчого комітету ради.

4. Секретар сільської ради не може сполучати свою службову діяльність з підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток.

5. Організує підготовку сесій ради, питань, що виносяться на розгляд ради.

6. Забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і населення, організує контроль за їх виконанням.

7. Координує діяльність постійних та інших комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій.

8. Протягом 10 днів до сесії та 10 днів після неї секретар ради займається виключно підготовкою документів до сесії.

9. Секретар сільської ради у своїй службовій діяльності керується Конституцією України, Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”, даним Регламентом. Повноваження секретаря сільської ради можуть бути достроково припинені відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Стаття 6. Постійні комісії сільської ради

1. Постійні комісії ради обираються з числа депутатів на сесії ради в складі голови і членів комісії, на першому своєму засіданні обирається заступник і секретар. Є органами підконтрольними і підзвітними раді.

2. Сільська рада створює постійні комісії в кількості, обумовленій більшістю депутатів від загального складу ради.

3. Кожний з депутатів ради, крім сільського голови та секретаря ради, має право бути членом однієї постійної комісії.

4. Перелік, функціональна спрямованість і порядок організації роботи постійні комісії визначається даним Регламентом та Положенням про постійну комісію, затвердженим селищною радою.

5. Засідання постійної комісії скликається в міру необхідності, є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш половини від загального складу комісії.

6. Діяльність, компетенція і функції кожної постійної комісії визначається Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні” і Положенням про постійні комісії.

Стаття 7. Тимчасові контрольні комісії сільської ради

1. Тимчасові контрольні комісії ради створюються з числа депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань, що належать до повноважень сільської ради.

2. Рішення про створення тимчасової контрольної комісії ради, її назву та завдання, персональній склад комісії та її голову вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менш однієї третини депутатів від загального складу ради.

3. Засідання тимчасових контрольних комісій ради проводяться, як правило, закриті і в міру необхідності. Про свою роботу комісії звітують на сесії перед радою. Депутати, що входять до складу тимчасовою контрольної комісії та залучені до участі у її роботі інші особи, не повинні розголошувати інформацію, що стала їм відомою у зв’язку з її роботою.

4. Повноваження тимчасової контрольної комісії припиняються з моменту прийняття радою остаточного рішення за результатами роботи цієї комісії або у випадку припинення повноважень ради.

Стаття 8. Апарат ради

1. Організаційне, правове, інформаційне та технічне забезпечення діяльності ради, сільського голови, секретаря ради, постійних і тимчасових комісій, депутатів, депутатських груп та фракцій здійснюється апаратом ради.

2. Загальне керівництво апаратом здійснює сільський голова, а за його відсутністю – секретар сільської ради.

3. Чисельність і витрати на утримання апарату ради затверджуються радою за поданням сільського голови.

4. До апарату сільської ради та виконкому входять: сільський голова, секретар ради та виконкому, заступники, завідуючий фінансовим відділом, завідувач сектору господарського забезпечення, юрист-консульт.

Стаття 9. Виконавчий комітет

1. Виконавчим органом сільської ради є виконавчий комітет ради, що підзвітний і підконтрольний сільській раді.

2. Після закінчення повноважень ради виконавчий комітет здійснює свої повноваження до формування нового складу виконавчого комітету.

3. Кількісний склад виконавчого комітету визначає рада на сесії. Персональний склад виконавчого комітету пропонується сільським головою і затверджується радою відкритим (у тому числі поіменним голосуванням). До складу виконавчого комітету не можуть входити депутати сільської ради, крім секретаря ради.

4. Виконавчий комітет звітує про свою діяльність на сесії ради не менш одного разу на рік.

5. Виконавчий комітет ради створюється у складі сільського голови, секретаря ради та виконкому, старост сіл, представників підприємств, організацій і установ, громадян України.

6. Виконавчий комітет очолює сільський голова. На осіб, що входять до складу виконавчого комітету ради і працюючих у ньому на постійній основі, поширюються вимоги по обмеженню сумісництва їхньої діяльності з іншою роботою, встановлені Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні” для сільського голови.

7.На засідання виконавчого комітету можуть запрошуватись голови постійних комісій ради.

8. Засідання виконавчого комітету проводяться не менше ніж один раз на місяць.

9. Виконавчий комітет ради може вносити пропозиції щодо питань, які виносяться на розгляд сесії ради.

10. Порядок внесення таких питань визначається цим Регламентом.

Стаття 10. Планування роботи ради

1. Діяльність ради здійснюється у відповідності з орієнтовним планом роботи, затвердженим радою.

2. Орієнтовний план роботи включає основні напрямки, проекти та програми соціально-економічного розвитку Баландинської ОТГ на кожний рік на період скликання ради.

3. Річний план включає в себе зміст діяльності ради, її органів протягом року, може визначати основні питання порядку денного чергових сесій, містить заходи по підготовці та реалізації рішень, визначає конкретних осіб, відповідальних за виконання планових завдань. Річний план роботи ради є підставою для поточного планування роботи постійних комісій та інших органів ради. На підставі річного плану роботи ради розробляється та затверджується відповідний план роботи ради з підготовки проектів регуляторних актів відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності».

4. Проекти планів роботи ради розробляються під керівництвом сільського голови на підставі пропозицій секретаря ради, постійних комісій, депутатських груп і фракцій, депутатів, виконкому. Проект річного плану розглядається та затверджується щорічно на грудневій сесії сільської ради.

5. Уточнення та доповнення плану проводиться протягом року в ході роботи сесії.

6. Контроль за виконанням планів роботи ради покладається на сільського голову та секретаря сільської ради.

Стаття 11. Скликання сесії ради

1. Сесії, наступні після першої, скликаються сільським головою громади відповідно до плану проведення сесій, затвердженого радою, з його ініціативи, а також у десятиденний термін, за пропозицією більшості членів виконавчого комітету ради або не менш як третини депутатів від загального складу ради, або у порядку реалізації громадою права на місцеву ініціативу. У цьому випадку сесію відкриває та веде голова громади.

2. У разі порушення зазначених термінів скликання сесії або за дорученням сільського голови громади сесію скликає, відкриває та веде секретар ради.

3. У разі відмови чи неможливості скликання сесії сільським головою громади та секретарем ради сесія скликається:

1) з ініціативи виконавчого комітету – постійною комісією ради;

2) з ініціативи третини депутатів від загального складу ради – цими депутатами.

4. Рішення про скликання чергової сесії повідомляється депутатам не пізніш як за 10 днів до сесії, у виняткових випадках – не пізніш як за день до сесії.

5. Інформація про місце і час проведення та про планований порядок денний засідань ради доводиться секретарем ради до відома кожного депутата, а також оприлюднюється через засоби масової інформації або іншим публічним способом.

 Стаття 12. Порядок проведення сесії

1. Відкриття сесії ради оголошується головуючим на початку першого пленарного засідання.

2. Відкриваючи сесію, головуючий повідомляє номери сесії, скликання ради та оголошує підставу її скликання відповідно до цього регламенту. Сесія ради є повноважною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.

3. На початку сесії ухвалюється її порядок денний. В процесі розгляду питань за необхідності може утворюватися редакційна комісія по окремим питанням порядку денного для внесення редакційних правок та уточнення формулювань рішення. Пропозиції щодо питань порядку денного вносяться сільським головою громади та депутатами. Рішення про ухвалення питань порядку денного приймаються не менш як третиною загального складу ради. Після утворення постійних комісій ради рішення щодо питань порядку денного приймаються після їх розгляду на засіданнях відповідних (профільних) комісіях з наданням висновків комісій.

4. Перед розглядом кожного з питань порядку денного більшістю від присутніх депутатів визначається час на доповідь, запитання та відповіді та на обговорення питання.

5. Перед закриттям пленарного засідання головуючий на засіданні уточнює час проведення наступного засідання ради. Питання, не розглянуті на поточному пленарному засіданні, підлягають розгляду на наступному пленарному засіданні у визначеній послідовності.

6. Закриття сесії оголошується головуючим на засіданні після завершення розгляду всіх питань, що були включені до порядку денного.

7. Сесія не може бути закритою, якщо рада не визначилась щодо всіх питань порядку денного.

8. Погоджувальна рада та комісії ради можуть продовжувати роботу після закінчення сесії без прийняття комісіями офіційних рішень.

9. Під час відкриття сесії та після її закриття виконується Державний Гімн України.

Стаття 13. Формування проекту порядку денного сесії ради

1. Проект порядку денного сесії ради, не пізніш як за два тижні до дати початку сесії ради, формує сільський голова громади після погодження з Погоджувальною радою на основі:

1) затвердженого радою перспективного плану роботи ради;

2) пропозицій секретаря ради;

3) пропозицій депутатів ради;

4) пропозицій постійних комісій ради;

5) пропозицій, поданих громадою в порядку місцевої ініціативи;

6) пропозицій не менш як шостої частини депутатів від загального складу ради;

7) пропозицій виконавчого комітету.

2. Пропозиція щодо кожного питання, яке пропонується включити до проекту порядку денного сесії, подається з проектом рішення, яке пропонується прийняти за цією пропозицією, підготовленим згідно з вимогами регламенту.

 Стаття 14. Затвердження порядку денного

1. Проект порядку денного підлягає затвердженню на початку першого пленарного засідання сесії ради для чого головуючий оголошує розгляд питання «про порядок денний сесії ради» в такій послідовності:

1) внесення та обговорення пропозицій про вилучення окремих питань з розгляду;

2) внесення та обговорення пропозицій про можливість включення до проекту порядку денного додаткових питань, якщо вони підготовлені відповідно до вимог цього регламенту;

3) голосування проекту порядку денного за основу – більше 1/3 голосів від присутніх на засіданні;

4) вилучення окремих питань з розгляду – більшістю присутніх на засіданні;

5) включення додаткових питань до розгляду, якщо вони підготовлені відповідно до вимог цього регламенту – більше 1/3 голосів від присутніх на засіданні;

6) затвердження порядку денного в цілому – більшістю від складу депутатів ради.

2. Щодо пропозицій порядку денного, що були подані в порядку місцевої ініціативи, то вони вважаються включеними в порядок денний без голосування і не можуть бути вилученими з порядку денного голосуванням депутатів.

Стаття 15. Розгляд питань порядку денного

1. Питання затвердженого порядку денного сесії ради, як правило, розглядаються у тій черговості, у якій вони були затверджені.

2. В окремих випадках черговість розгляду питань може бути змінено за рішенням ради, прийнятим більшістю голосів від складу ради після обговорення за скороченою процедурою.

3. При цьому заслуховується виступ ініціатора такої пропозиції з її обґрунтуванням, опонента пропозиції, а також заслуховується виступ з цього питання голови або секретаря ради і представника відповідної комісії.

4. Виключення питання із затвердженого порядку денного приймається радою двома третинами голосів від загального складу ради.

5. Під час роботи сесії пропозиції про зміни її порядку денного можуть вноситися:

1) головою громади;

2) секретарем ради;

3) постійною комісією;

4) депутатською фракцією;

5) шостою частиною від загального складу ради.

6. Для внесення до порядку денного сесії питань про відміну рішення ради, прийнятого на поточній сесії, внесення доповнень та поправок до нього, а також до регламенту, необхідна більшість голосів депутатів від загального складу ради.

Стаття 16. Регламент розгляду питання

1. Розгляд питання порядку денного включає: доповідь, співдоповідь, запитання та відповіді доповідачеві, обговорення та заключне слово.

2. Для доповіді надається час тривалістю до 20 хвилин, співдоповіді – до 10 хвилин, запитання та відповіді доповідачеві – до 10 хвилин і заключного слова – 5 хвилин.

3. Для виступів в обговоренні надається час тривалістю 5 хвилин: для повторних виступів у обговоренні, для виступів за процедурою скороченого обговорення, а також для виступів щодо постатейного голосування проектів рішень, для заяв, внесення запитів, резолюцій, виступів у «різному» – 3 хвилини; для виступів щодо кандидатур, процедури та з мотивів голосування, пояснень, зауважень, запитань, пропозицій, повідомлень і довідок, внесення поправок – 2 хвилини.

4. Головуючий може надати промовцю триваліший час, якщо ніхто з присутніх депутатів не заперечує. У разі наявності заперечень триваліший час може надаватися за прийнятим без обговорення процедурним рішенням.

5. Якщо виступ промовця був перерваний, наданий для виступу час продовжується на відповідний термін.

6. Розгляд питання порядку денного не може перериватися розглядом інших питань порядку денного: якщо таке відбувається, то розгляд перерваного питання починається спочатку.

Стаття 17. Оголошення голосування

1. Після закінчення обговорення головуючий повідомляє депутатів про перехід до голосування.

2. З цього моменту слово може надаватися тільки щодо процедурних питань способу чи порядку голосування і тільки до моменту заклику проголошення головуючим фрази: «ставиться на голосування....».

3. Голосування не відокремлюється в часі від оголошення головуючим на засіданні пропозицій, що ставляться на голосування.

4. Перед голосуванням головуючий на засіданні оголошує:

1) необхідну кількість голосів для прийняття рішення;

2) вид голосування, поіменне голосування (якщо з цього приводу є спеціальні вимоги регламенту або з цих питань від депутатів надійшли пропозиції).

Стаття 18. Прийняття рішень радою

1. На пленарних засіданнях рада може приймати нормативні та інші акти у формі:

1) рішення ради, прийнятого у межах її компетенції, відповідно до вимог Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» для досягнення певної цілі, що спричинює певні юридичні наслідки;

2) доручення – рішення ради, що стосується органу чи посадової особи ради, і містить зобов'язання або повноваження до одноразової дії;

3) звернення – рішення ради, зверненого до не підпорядкованих раді суб'єктів із закликом до певних дій та ініціатив;

4) заяви – рішення ради, що містить виявлення позиції ради з певних питань;

5) процедурного рішення – рішення, прийнятого радою з процедурних питань відповідно до цього регламенту.

2. Рішення ради приймається на її пленарному засіданні шляхом поіменного голосування депутатів.

3. Рішення ради приймається на її пленарному засіданні після обговорення більшістю депутатів від загального складу ради, крім випадків, передбачених цим Законом. При встановленні результатів голосування до загального складу сільської  ради включається сільський голова, якщо він бере участь у пленарному засіданні ради, і враховується його голос.

4. Після оголошення головуючим на засіданні початку голосування ніхто не може переривати голосування. З початку процедури голосування і до оголошення його результатів слово нікому не надається.

5. У разі порушення процедури голосування або виникнення перешкод під час його проведення негайно проводиться повторне голосування без обговорення.

6. Якщо результат голосування викликає обґрунтовані сумніви, рада може прийняти процедурне рішення про переголосування.

Стаття 19. Підписання прийнятих рішень

1. Рішення ради у п'ятиденний термін з моменту його прийняття підписується головою громади, у випадках, визначених цим регламентом, головуючим на засіданні ради.

2. Рішення ради протягом терміну, визначеного частиною 1 цієї статті, може бути зупинено головою громади і внесено на повторний розгляд ради з обґрунтуванням зауважень, для чого своїм розпорядженням голова громади має скликати пленарне засідання ради.

3. Рада зобов'язана у двотижневий термін з дня зупинення рішення повторно його розглянути і прийняти рішення про його підтвердження, відхилення чи ухвалення у новій редакції.

4. Якщо голова громади у двотижневий термін не скликав пленарного засідання ради чи не вніс зупиненого рішення на розгляд ради, а так само якщо рада відхилила зауваження голови громади і підтвердила попереднє рішення двома третинами голосів від загального складу ради, воно набирає чинності незалежно від підписання його головою громади і оприлюднюється.

5. У випадку, коли голова громади не підписує прийняті радою в межах її компетенції рішення, рада може поставити питання про не забезпечення головою громади наданих йому повноважень.

Стаття 20. Оприлюднення рішень ради

1. Рішення ради нормативного характеру, а також звернення та заяви ради підлягають обов'язковому оприлюдненню на інтернет ресурсі громади (якщо є такий), або через вивішування текстів прийнятих рішень на спеціальному стенді ради, до якого є вільний доступ мешканців громади.

2. Всі прийняті радою рішення в одному примірникові підшиваються в протокол прийнятих радою рішень, яка зберігається в секретаріаті ради, а також розміщуються на інтернет-ресурсі громади (якщо є такий), який має передбачати можливості пошуку ухвалених рішень за різними ознаками: ключове слово, дата прийняття, номер рішення, тощо.

3. Кожен має право ознайомитися з будь-яким рішенням ради (крім рішень які містять персональні дані, що перебувають під захистом) через вільний доступ до протоколу прийнятих рішень.

4. Кожен має право отримати копію будь-якого рішення ради (крім рішень які містять персональні дані, що перебувають під захистом) з протоколу прийнятих радою рішень за окрему плату, яка не може бути більшою від затрат, необхідних для виготовлення копії, і встановлюється рішенням виконавчого органу ради.

Стаття 21. Гласність у роботі ради

1. Засідання ради, її колегії, постійних та тимчасових спеціальних комісій є відкритими і гласними.

2. За рішенням ради можуть проводитися закриті засідання для розгляду конкретно визначених питань, відповідно до вимог законодавства України про інформацію, які стосуються:

1) інформації щодо приватного життя конкретних громадян, даних персонального характеру;

2) конфіденційної інформації, що визнана такою в установленому порядку і належить раді, установам, підприємствам організаціям і відомствам;

3) інформації, що становить державну таємницю.

3. Якщо прийняте у результаті закритого засідання рішення не містить даних, розголошення яких призведе до порушення законодавства у сфері інформації та відповідної таємниці, воно оприлюднюється в установленому регламентом порядку.

4. Гласність роботи ради забезпечується:

1) доведенням до відома громадськості інформації про план роботи ради;

2) уможливленням трансляції її засідань засобами телебачення і радіомовлення;

3) публікацією звітів про роботу та рішень ради у пресі;

4) уможливленням громадянам спостерігати (в порядку, обумовленому в частині 7 цієї статті) роботу ради;

5) інтернет-ресурсом ради чи громади, (якщо є такий), на якому розміщуються ухвалені акти ради та її виконавчих органів , а також забезпечується можливість їх пошуку за різними складовими: назвою, датою ухвалення, тощо.

5. Представники телебачення, радіо і преси акредитуються при раді на певний термін, який не може бути більшим за термін дії ради поточного скликання, поданням відповідної заяви, підписаної повноважною на те особою засобу масової інформації секретареві ради. Відмова в акредитації повинна бути вмотивованою і може бути оскаржена до ради або до суду. Акредитованим представникам засобів масової інформації надається можливість ознайомлення з матеріалами, які розповсюджуються серед депутатів на пленарному засіданні, за винятком тих, що слухаються у режимі «закритого засідання».

6. У разі порушення законодавства про інформацію або цього регламенту представником засобів масової інформації рада процедурним рішенням може позбавити його акредитації на визначений нею термін.

7. На засіданнях ради можуть бути присутніми громадяни на визначених для них місцях і за попереднім записом, який веде уповноважена особа (як правило, секретар ради). Заявки на запис подаються до закінчення робочого дня, що передує пленарному засіданню.

Стаття 22. Депутатські групи.

Депутатська група - це об'єднання депутатів сільської ради на основі їх взаємної згоди для спільної роботи по здійсненню депутатських повноважень.

Депутати сільської ради можуть об'єднуватися в депутатські групи за спільністю проблем, що їх розв'язують депутати, або іншими ознаками.

Депутатська група складається не менш як із п’ятьох депутатів сільської ради.

Стаття 23. Порядок створення депутатських груп

Депутатську групу може бути створено в будь-який час протягом строку повноважень ради даного скликання за рішенням зборів депутатів сільської ради, які виявили бажання увійти до її складу. Депутатські групи можуть утворюватися на визначений ними період, але не більше ніж на строк повноважень сільської ради.

Депутати сільської ради, що входять до складу депутатської групи, обирають особу, яка очолює депутатську групу.

Депутатська група реєструється відділом загальної та організаційної роботи Баландинської сільської ради ОТГ. Умовою для реєстрації депутатської групи є подання на ім’я сільського голови про утворення депутатської групи із зазначенням назви, мети її діяльності, кількісного та персонального складу депутатів, що входять до депутатської групи, керівника, заступників керівника та секретаря депутатської групи. До подання додаються заяви депутатів, які увійшли до складу депутатської групи.

Депутатська група вважається утвореною з моменту оголошення про її утворення головуючим на сесії сільської ради.

Депутатська група припиняє свою діяльність у разі, якщо кількісний склад депутатів, що входять до депутатської групи буде менше п’ятьох, а також в інших випадках, передбачених законодавством. Оголошення про припинення діяльності депутатської групи здійснюється головуючим на сесії сільської ради.

Стаття 24. Припинення діяльності депутатських груп

Діяльність депутатської групи припиняється:

1) у разі вибуття окремих депутатів сільської ради, унаслідок чого кількість членів групи стає меншою за мінімальну;

2) у разі прийняття депутатами сільської ради, що входять до складу депутатської групи, рішення про саморозпуск;

3) після закінчення строку повноважень сільської ради.

Стаття 25. Членство депутата сільської ради в депутатській групі

Членство депутата сільської ради в депутатській групі є добровільним.

Депутат не може входити до складу більш як однієї зареєстрованої депутатської групи.

Секретар сільської ради не може бути включений до складу жодної із депутатських груп.

Стаття 26. Права депутатських груп

Депутатські групи мають право:

1) попередньо обговорювати кандидатури посадових осіб, яких обирає, призначає чи затверджує рада;

2)на гарантований виступ свого представника на пленарному засіданні сільської ради з кожного питання порядку денного сесії ради;

3) на підготовку та внесення до ради проектів рішень ради;

4) на поширення через відділ з організації діяльності ради підготовлених матеріалів, інформації для депутатів ради;

5) на оголошення на пленарному засіданні ради заяв і звернень до депутатів і виборців;

6) на право публікації звернень та заяв групи в друкованому органі сільської ради;

7) здійснювати інші права, передбачені законами України.

Жодна депутатська група, не має права виступати від імені територіальної громади Баландинської сільської ради.

Депутатські групи організовують розгляд проектів рішень, що вносяться на сесію ради, збір та узагальнення по них пропозицій, сприяють депутатам у проведенні звітів, прийомів виборців, розгляді звернень громадян, сприяють зміцненню зв’язків депутатів з органами самоорганізації населення та об’єднаннями громадян, керівниками підприємств, установ, організацій, загальних зборів громадян, місцевих ініціатив громади, громадських слухань тощо.

Стаття 27. Організація діяльності депутатських груп

Сільська рада надає приміщення для засідань депутатських груп

Порядок роботи депутатських груп визначають самі групи

Депутатські групи мають право на оголошення заяв на пленарному засіданні сільської ради, на оприлюднення звернень, заяв, повідомлень у комунальних засобах масової інформації.

Депутатські групи і фракції можуть запрошувати на свої засідання сільського голову, заступників сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, членів виконавчого комітету сільської ради, керівників виконавчих органів (відділів, управлінь) сільської ради. Головуючий на сесії сільської ради інформує депутатів про утворення, розпуск (саморозпуск), зміну назви, керівництва і складу депутатських груп, фракцій.

Стаття 28. Депутатські об’єднання

Депутати сільської ради і депутатські групи можуть вільно співпрацювати між собою, утворюючи депутатські об’єднання, які не підлягають реєстрації і не мають прав, установлених цим Регламентом.

 Стаття 29. Погоджувальна рада керівників депутатських груп та голів постійних комісій (Погоджувальна рада)

З метою підвищення ефективності роботи сесії сільської ради та сприяння організації розгляду питань на пленарних засіданнях утворюється Погоджувальна рада.

До складу Погоджувальної ради з правом ухвального голосу входять сільський голова, секретар сільської ради, керівники депутатських груп та голови постійних комісій сільської ради.

Головує на засіданнях Погоджувальної ради депутатських груп сільський голова. У разі відсутності сільського голови на засіданнях головує секретар сільської ради. У разі відсутності когось із керівників депутатських груп чи голів постійних комісій за їх дорученням у засіданнях Погоджувальної ради беруть участь їхні повноважні представники з числа депутатів сільської ради. При цьому повноважні представники депутатських груп отримують право ухвального голосу, а комісій – дорадчого.

Депутати сільської ради мають право бути присутніми на засіданнях Погоджувальної ради, брати участь в обговоренні питань, що розглядаються на її засіданнях, вносити пропозиції щодо проектів рішень.

Рішення Погоджувальної ради приймаються такою кількістю голосів членів Погоджувальної ради з правом ухвального голосу, яка в сумарному підрахунку голосів членів їхніх груп забезпечує прийняття позитивного рішення при голосуванні в сесійній залі.

Рішення Погоджувальної ради мають рекомендаційний характер для сільського голови і депутатів сільської ради.

Стаття 30. Депутатська етика.

Депутат сільської ради, як представник інтересів територіальної громади виборців, свого виборчого округу та член ради, здійснюючи депутатські повноваження, повинен дотримуватися таких правил депутатської етики:

а) керуватися загальнодержавними інтересами, інтересами сільської громади та виборців свого виборчого округу, від яких його обрано;

б) не використовувати депутатський мандат в особистих інтересах чи в корисних цілях;

в) керуватися у своїй діяльності та поведінці загальновизнаними принципами порядності, честі і гідності;

г) не розголошувати відомостей, що становлять державну або іншу таємницю, яка охороняється законом, інших відомостей з питань, що розглядалися на закритих засіданнях ради чи її органів і не підлягають за їх рішенням розголошенню, та відомостей, які стосуються таємниці особистого життя депутата сільської ради або виборця, що охороняється законом, чи стали відомі у зв’язку з його участю в депутатських перевірках;

д) не допускати образливих висловлювань, не використовувати у публічних виступах неперевірені відомості стосовно органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян, підприємств, установ і організацій, їх керівників та інших посадових чи службових осіб, депутатських груп, фракцій, окремих депутатів місцевих рад;

е) не приймати будь-яких гонорарів, подарунків, не отримувати винагород безпосередньо чи опосередковано за дії, пов’язані із здійсненням ним депутатських повноважень;

є) При виникненні неординарних ситуацій між депутатськими комісіями і окремими депутатами, між депутатами та посадовими особами місцевого самоврядування, між депутатами та виборцями вони розглядаються та врегульовуються відповідною постійною комісією, до відання якої віднесено питання депутатської етики.

При цьому на засідання комісії не пізніше ніж за 2-і доби запрошуються зацікавлені сторони. У випадках коли зацікавлені сторони не в змозі прибути на засідання комісії, то за добу до її початку повинні попередити про це голову комісії.

При неприбутті зацікавлених сторін на засідання комісії двічі, питання може бути розглянуто без її участі.

 Стаття 31. Приміщення для проведення пленарних засідань

Пленарні засідання рад можуть проходити в приміщенні сільської ради в сесійній залі, або в приміщенні будинку культури в спеціально підготовленій кімнаті для засідань.

 

Баландинський сільський голова                                                                                                             М.М. Моцар


Розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування
Пропонуємо веб-платформи по створенню власного веб-сайту державним органам влади, органам місцевого самоврядування та державним установам
Gromada.org.ua, Starostat.org.ua, Rayrada.org.ua, Rda.org.ua, Osv.org.ua